Tramanh1996

TCB tiếp tục mua

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Tiếp tục mua TCB vùng giá hiện tại, kê mua thêm ở giá thấp hơn là 47k . Mục tiêu 62k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.