Dr_Thanh

Điểm mua TCI

Giá lên
UPCOM:TCI   THANH CONG SECURITIES CO
target 30%, cutloss 8-10%
điểm mua break với khối lượng lớn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.