KentDO

TCM kỳ vọng hồi phục ngắn hạn 30.7 (+25.8%)

Giá lên
HOSE:TCM   CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Mã cổ phiếu TCM ; sàn HOSE; Dệt may Thành Công .Thời gian:11:57:12
Giá hiện tại 24.4; KLGD 0.25 triệu CP; Giá trị GD 6.2 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Mô tả chung trạng thái hiện tại của TCM là Giảm giá kéo dài; kỳ vọng một sự hồi phục về giá trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Giảm;nhà đầu tư cân nhắc MUA. Giá mục tiêu được kỳ vọng ở mức 26.7(9.43%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 28.7(17.62%) trong điều kiện thuận lợi và dự kiến giá đạt 24.3(-0.41%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 24.3(-0.41%) trường hợp diễn biến kém tích cực..

Thanh khoản
Về yếu tố thanh khoản của cổ phiếu TCM có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 15.38 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn địnhvà chiều hướng hiện tại của thanh khoản là Giảm.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Quan sát mức kháng cự gần nhất của TCM là 26.7 và chịu một mức kháng cự mạnh tại 28.7 ;mức hỗ trợ gần nhất cổ phiếu có thể đạt quanh mốc 24.3 ; cân nhắc mức hỗ trợ mạnh tại 24.3 . Vùng giá thấp xem xét thực hiện mua lại nhà đầu tư có thể cân nhắc tại 24.23.

Các đánh giá từ Mô hình
Hiện tại kết quả tín hiệu nhận từ mô hình là mới xuất hiện tín hiệu Mua đối với cổ phiếu TCM . Qua các kỳ thì xu hướng vận động giá của cổ phiếu tương ứng là Ngắn hạn Giảm ; Trung hạn Giảm ; Dài hạn Giảm .Vùng vận động giá hiện tại của cổ phiếu là An toàn.
Cổ phiếu Vừa chuyển trạng thái sang vùng không còn rủi ro thanh toán T+2, khuyến khích các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu TCM xu hướng điều chỉnh kéo dài tuy nhiên chờ đợi một sự hồi phục xu hướng giá trong ngắn hạn.

KentDO - Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.