KentDO

TCM - kỳ vọng thiết lập kháng cự mới 29.8(+7%)

Giá lên
HOSE:TCM   CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Mã cổ phiếu TCM ; sàn HOSE; Dệt may Thành Công .
Giá hiện tại 27.85; KLGD 0.44 triệu CP; Giá trị GD 12.23 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Mô tả chung trạng thái hiện tại của TCM là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;; nhà đầu tư có thể thực hiện MUA. Chúng tôi ước tính giá mục tiêu quanh 27.95(0.36%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 29.8(7%) nếu trong xu hướng tích cực và giá mục tiêu cũng có thể đạt mức 25.5(-8.44%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 25.5(-8.44%) nếu có sự điều chỉnh.

Thanh khoản
Về giao dịch hàng ngày của cổ phiếu TCM có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 17.81 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn định; nhìn chung thanh khoản đang có chiều hướng Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Quan sát mức kháng cự gần nhất của TCM là 27.95 ; mức kháng cự mạnh quanh 29.8 ;nhà đầu tư lưu ý mức hỗ trợ gần nhất tại 25.5 ; cân nhắc mức hỗ trợ mạnh tại 25.5 . Nhà đầu tư cũng nên quan tâm vùng giá hợp lý có thể thực hiện mua lại tại 25.77.

Các đánh giá từ Mô hình
Mô hình tín hiệu của chúng tôi hiện tại là đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu TCM . Xu hướng của giá được xác định từ mô hình qua các kỳ là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Vùng vận động của cổ phiếu hiện tại là An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu TCM duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

KentDO – Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.