WolfGEGF

Cổ phiếu tiềm năng cuối năm 2022

HOSE:TCT   CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
Theo biểu đồ M
- Đang điều chỉnh sóng giảm 4
- Biên độ thời gian chưa đủ trong vùng giá hiện tại, có tăng nhưng sẽ là mức tăng nhẹ
- Thời điểm tăng dự kiến là đầu năm 2023
- Điểm vào: vùng giá 36.000đ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.