trungnguyen09

Chỉ số TEVA - Elliott + VP 12/8

Giá lên
NYSE:TEVA   Teva Pharmaceutical Industries Limited
Có nhiều thứ khi đã vào form thì không thể khác được.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.