HTC sẽ hồi phục trong những ngày tới!
THC / BTC
Nếu 7h sáng mai mà THC có giá trên 0.0000125 thì nhận định này là đúng!
Nếu 7h sáng mai giá đóng dưới 0.0000125 thì phải xem xét lại!
Về cột thời gian mình không tính được nên anh em bỏ qua cột thời gian!