Ryo_New

THETAUSDT 05/09/2021

Giá lên
Ryo_New Cập nhật   
BINANCE:THETAUSDT   Theta Token / TetherUS
Có thể break trong một vài ngày tới.
Canh mua khi break cản.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.