niBreal

Phân tích xu hướng THETA/USDT - Easytrading

BINANCE:THETAUSDT   Theta Token / TetherUS
THETA đang nằm trong mẫu hình tam giác, để an toàn cho 1 lệnh long ta cần chờ giá thoát khỏi mẫu hình theo hướng lên và backtest tại kháng cự cũ mới vào lệnh
Entry: 8.3-8.0
Stop loss: 5.7
Tp 1: 10.228
Tp 2: 12.831
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.