BINANCE:THETAUSDT.P   Theta Token / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
THETAUSDT.P

THETA đã hoàn thành quá trình tích lũy động lượng. Xơi thôi !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.