HOSE:TIP   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
TIP lặp đỉnh bằng đỉnh cũ, sẽ điều chỉnh đi xuống mạnh trước khi sẽ tăng đợt sóng lặp đỉnh mới cao hơn.
"Chỉ là nhận định cá nhân, mang tính tham khảo"