HOSE:TIP   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
TIP lặp đỉnh bằng đỉnh cũ, sẽ điều chỉnh đi xuống mạnh trước khi sẽ tăng đợt sóng lặp đỉnh mới cao hơn.
"Chỉ là nhận định cá nhân, mang tính tham khảo"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.