HOSE:TIP   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
cổ phiếu bđs có yếu tố cơ bản tốt
điểm mua phân tích kĩ thuật: bùng nổ--> SL 10%, target 5-60%