nhadautu79

TLH vùng hỗ trợ tốt, cổ tức cao

Giá lên
HOSE:TLH   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
9/1/2019 Cô tức 500đ/cp hơn 11% thị giá. HOSE:TLH