nhadautu79

TLH vùng hỗ trợ tốt, cổ tức cao

Giá lên
HOSE:TLH   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
9/1/2019 Cô tức 500đ/cp hơn 11% thị giá. HOSE:TLH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.