BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
Trend Meta đang chứng kiến dòng tiền lớn bơm vào.
TLM xu hướng ngắn hạn kì vọng lợi nhuận như chart.
Xu hướng dài hạn 0.7-1$
Tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.