andreisphan

Cơ hội nắm giữ cổ phiếu TNS Holdings

Giá lên
HOSE:TN1   CTCP TMDV TNS HOLDINGS
- Mua: 37,000 đồng/cp
- Chốt lời: 60,000 đồng/cp
- Lợi nhuận dự kiến: 62%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.