GameonVentures

TNB, H4, Mã giao dịch quá tiềm năng

BINANCE:TNBBTC   None
Chúng ta đang đi vào những nhịp cuối cùng trong chu kỳ giảm trung hạn để bước vào chu kỳ hiệu chỉnh trung hạn của TNB.