Tramanh1996

TNG kháng cự mạnh vùng đỉnh

Giá lên
HNX:TNG   TNG INVESTMENT & TRADING JSC
- CP gặp vùng đỉnh cũ 19 rất mạnh. Cần thời gian nghỉ ngơi tích lũy. Xu hướng vẫn tăng tốt, có thể kỳ vọng vượt đỉnh.
- Khuyến nghị:
- Kê mua quanh 17.5-17.8
- Cutloss: 17
- Target: 24
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.