Dr_Thanh

Điểm mua TNT

Giá lên
HOSE:TNT   CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
46 lượt xem
1
điểm mua break bùng nổ giá và khối lượng sau 1 thời gian tích lũy
sl: 8%
target: 30%