Dr_Thanh

Điểm mua TNT

Giá lên
HOSE:TNT   CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
điểm mua break bùng nổ giá và khối lượng sau 1 thời gian tích lũy
sl: 8%
target: 30%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.