truongbac93

TOMO LONG 0,5$

tomo$ chạm cản bật lên hình thành sóng tạo đỉnh tiếp theo trong xu hướng giảm , có thể long tới 0.5$ .và đợi xu hướng tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.