HarrisShallow_1

buy tomo giá kỳ vọng break ATH 3.9$

Giá lên
Tomo break khỏi chu trình tích lũy và chạm keylevel vùng tuần,có thể mua dca nhiều lần.Mục tiêu target kỳ vọng 4$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.