QuyAnh4Rex

buy Tomo hay chờ cú hồi giá buy lên

Giá lên
tomo đang trong trend tăng dài hạn,có thể giảm điều chỉnh,Khuyến nghị long\
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.