DamSan98

TIÊN PHONG BANK (TPB) - CỔ PHIẾU KHỎE NGÀNH NGÂN HÀNG

Giá lên
HOSE:TPB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
TPB

Tình hình tài chính khỏe mạnh kết hợp với sản phẩm dịch vụ đi đầu trong lĩnh vực ngân hàng số và hướng tới giới trẻ.
Kết hợp với kỹ thuật mạnh mẽ, phiên nay vượt nền giá tích lũy, chỉ cần re test lại có cơ hội mua rất mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.