Phamdong1969

TRB/USDT đang tạo vùng tích luỹ

Giá lên
BINANCE:TRBUSDT   TRB / TetherUS
TRB đang tạo vùng tích luỹ mua càng gần 22$ càng tốt
Cắt lỗ khi có cây nến ngày đóng dưới 21$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.