GameonVentures

TRIG - H4 - Binance - Lợi nhuận 100%

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:TRIGBTC   None

August, 27th 2018

TRIG - Lợi nhuận 100%

i. Tăng tới khu vực
EP: 237 hoặc thấp hơn
TP: 334
TG: 415
SL: Thấp hơn EP

ii. Giảm về khu vực 55 - 64
Uptrend
EP: 55 - 64

=> Go to the moon
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt mục tiêu target, lợi nhuận 100%
Bình luận:
TRIG bị delist bên sàn giao dịch Binance

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.