LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng TRXBTC 90 ngày tới: Giảm

Giá xuống
BITFINEX:TRXBTC   TRON / Bitcoin
TRX chỉ là rác theo quan điểm của mình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.