LeTrongHoaiNam

TRX cần theo dõi thêm

BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
sau khi bị đầu cơ quá manhj, biên độ của trx cần rãn ra cho những pha tăng điểm tiếp theo, 959 sts là cản cứng, cần theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.