LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng TRXH19 2 tuần tới: Giảm!

Giá xuống
BITMEX:TRXH19   None
Sóng chéo TRX hình thành, dự là trx có thể giảm tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.