HMCUONG

Xu hướng TRXM19 ngày 17/05/2019 H1

BITMEX:TRXM19   None
Xu hướng tại H1 hiện tại vẫn nằm trong xu hướng tăng, xu hương sẽ thay đổi khi chikou breakout khỏi kumo.
Chiến lược chờ mua tại 343, stoploss tại 330. Nếu tín hiệu PriceAction xuất hiện tại vùng này sẽ đặt lại lệnh mua và stoploss theo tín hiệu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.