Quá khứ TRX và XRP là 2 cái tên cùng làm mưa làm vào tháng 1/2018 đều tạo cái đỉnh không tưởng, hiện tại XRP đã có sự đột phá giá, nên TRX sẽ được mọi người tưởng nhớ và bới lên.
Về cấu trúc sóng thì đáy có sự cuộn dần lên đều dần và để lại tiếc luối cho người đang đợi sóng hồi.
Còn TG thì theo cấu trúc sóng có thể cho giá phá râu lến cao nhất đã lập trước đó, nhưng do sự an toàn về vốn và lợi nhuận tôi chỉ nên thoát lệnh ở TG min là 0,123

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.