DatTong

TRXUSD, Mô hình vài đầu vai--> Up

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:TRXUSD   TRON / Dollar
Mô hình vài đầu vai--> Up
Bình luận:
Gia di chuyển đi lên và đang test neckline

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.