lanhtran134

TRX chuẩn bị theo nhịp giảm chung

Giá xuống
BINANCE:TRXUSD   TRON
TRX cần về lại khu vực 0.11 trước khi quay lại chinh phục các đỉnh cao mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.