Tranvanxuan

Mua TRX target 0.17$

Giá lên
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
TRX tạo mô hình 2 đáy, breakout trendline => mua. target 0.17$, cắt lỗ 0.045$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.