atm_analytics

Phân tích TRX - Tron eco

BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
Các kịch bản có thể xảy ra:
Kịch bản 1: TRX tiếp tục xu hướng tăng khung D và đi tìm sóng 5. Có 2 điểm để đón là vùng fibo 0.5 - 0.168 ($0.11 - $0.09). TP sóng 5 là vùng $0.25 - $0.38.
Kịch bản 2: TRX break xu hướng tăng D và giảm sâu về các hỗ trợ dưới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.