Wonderful2660

Quãng thời gian đen tối của Trx

Giá xuống
BINANCE:TRXUSDT.P   TRON / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
- Quãng đường giảm giá của Trx cùng với rủi ro khi nhận định này không còn đúng với -6%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.