UnknownUnicorn33942981

TSLA: Tạo đỉnh tháng 6

Giá xuống
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Mã này sẽ tạo đỉnh của sóng tháng vào tuần thứ 3 của tháng 6, kết quả tính từ mô hình định lượng N1(Nguyên Lý Chu Kì Thiên Kiến). Dự kiến giảm hơn 1/6 vốn hóa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.