NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Vùng hỗ trợ mạnh, tại đây áp lực bán giảm dần. Áp lực mua lên chiếm ưu thế khiến giá đảo chiều.
Lịch sử ngày 01/3/2021, ngày 27/5/2021 giá quay đầu tăng độ phá với mức tăng 65 giá và 225 giá.
- Ngày gần nhất về test lại vùng hỗ trợ 13/06/2022 giá tăng từ 215 lên 315 với mức tăng 100 giá.
- Hiện tại mức giá quay lại test vùng hỗ trợ lần thứ 2 khuyến nghị Mua Tại mức giá 220 và DCA về 185.
- Time trung và dài hạn mức kỳ vong tăng giá tại các vùng chốt lới TP 1,2,3.
==> Với các điểm chốt lời 256, 270 và 360$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.