emilylien

Cổ phiếu Tesla

Giá lên
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Chờ mua TSLA tại hỗ trợ trend tăng quanh giá 575$. Mục tiêu tối thiểu đỉnh 900$

Chúc may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.