Persephone_AM

Fibonacci Trading

Giá lên
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Một ý tưởng lớn khi giao dịch với TSLAS, Tôi nghĩ bà Carolyn Boroden đã không bỏ qua ý tưởng giao dịch này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.