VanDaria

Tiếp tục mua TESLA theo xu hướng tăng - break triangle pattern

Giá lên
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Xin chào! Tôi là Vân Daria.

Tiếp tục mua TESLA theo xu hướng tăng - break triangle pattern . mục tiêu phá vỡ ở khoảng 576$, dừng lỗ dưới hỗ trợ 351

Chúc mọi người giao dịch hiệu quả. Hẹn gặp lại ở chiến lược sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.