Góc nhìn TUSD còn khả năng tăng trưởng.
Bình luận: