xuanhaimmoer

TUSD/BTC - Tiếp tục xu hướng giảm - xuanhaimmoer

Giá xuống
BITTREX:TUSDBTC   TrueUSD / Bitcoin
TUSD/ BTC nhìn các chỉ số trên đồ thị ta thấy giá nằm dưới mây và vị trí 3 đường WMA đều ủng hộ xu hướng giảm tiếp tục tiếp diễn.

Mô hình giá còn giảm về cạnh band dưới của kênh giá giảm song song.

Các vùng giá mục tiêu được xác định bằng Fibonacci

Good luck everyone!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.