VuDucThanhLong

Từ TUSD ra BTC

BINANCE:TUSDBTC   None
1 cách để nhận định xu hướng của BTC
Vì TUSD sẽ đi ngược với xu hướng của BTC
Như vậy có thể thấy...chúng ta chuẩn bị đón 1 tháng 10...xanh tươi

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.