Chart TUSD:
- Sóng 2 hồi 61.8 sóng 1
- Sóng 3 mở rộng 2.618%
- Sóng 4 hồi 32.8% sóng 3
Với sóng 5 hiện tại mình dự tính sóng 5 chạy 161.8% sóng 1. Như vậy TUSD target vùng 32 với biên độ tăng giá khoảng 7-8% so với giá hiện tại
Từ sóng TUSD mình nhận định khi BTC giảm thêm khoảng 7-10% nữa là vùng mua cực kì tốt cho 1 sóng tăng khoảng 40-50% .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.