SonLe_Trader-It-Noi

BÁN UK100 - Simple Price Action

Giá xuống
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
FX:UK100   Chỉ số FTSE 100
- Xu Hướng: Giảm
- Động Lượng: Giảm
- Giá hình thành Coilling Inside Bar tại Key Level
=> BÁN

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2
Giao dịch đang hoạt động:
Dời Stoploss Xuống Tại Giá 8210
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá đã chạm Stoploss tại 8210
Kết quả: Lỗ (-0.8R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.