SonLe_Trader-It-Noi

MUA UK100 - Simple Price Action

Giá lên
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
FX:UK100   Chỉ số FTSE 100
- Xu Hướng: Ngưng
- Động Lượng: Tăng
- Giá đã Pullback xong (Pin Bar)
=> MUA

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên tại Giá 8236
Bình luận:
Dời StopLoss Lên tại Giá 8243
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá đã chạm giá Stoploss sau khi dời lên tại 8243
Kết quả: Lỗ (-0.2R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.