SonLe_Trader-It-Noi

BÁN UK100 - Simple Price Action

Giá xuống
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
FX:UK100   Chỉ số FTSE 100
- Xu Hướng: Ngưng
- Động Lượng: Giảm
- Giá đã False Break Level (Pin Bar)
=> BÁN

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Dời StopLoss Lên tại Giá 8272 và đã chạm
Kết quả: Lỗ (-0.33R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.