SonPriceAction

UK100 Sell sell sell

Giá xuống
OANDA:UK100GBP   UK 100
TTCK sập mạnh, canh trên khung m15 để sell UK100 trong ngày

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.