DucQuanEW

Dầu ( Phân tích dầu dưới góc nhìn EW)

TVC:UKOIL   CFDs on Brent Crude Oil
Dầu ( 11/5/2020)

Hiện tại đang sideway và khả năng cao là mơ hình tam giác sóng iv của sóng (iii) .