mrhenry

Uni/USDt đang tích lũy

Giá lên
mrhenry Cập nhật   
BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
- Entry Setup
Đóng lệnh: dừng lỗ:
con này dính STL nghỉ nhé anh em. đợi rõ ràng rồi làm lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.