MUNC

Uni chú ngựa xinh xinh

MUNC Cập nhật   
BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
UNI đã đến vùng mua kỳ vọng để hold trung hạn
Bình luận:
Giá đã vào vùng mua và bật lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.